Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

28 -  07 - 2018

 

 

Π.Ν.Π. ( Φ.Ε.Κ. 138 Α / 26 Ιουλίου 2018 )
Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές
που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

 

 

Nόμος υπ’αριθμ.4549 ( Φ.Ε.Κ. 105  Α / 14 Ιουνίου 2018 )
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

 

 Nόμος υπ’αριθμ. 4541 ( Φ.Ε.Κ. 93 Α / 31 Μαΐου 2018 )

Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176
( Φ.Ε.Κ. 1943 Β / 31 Μαΐου 2018 )
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/410

( Φ.Ε.Κ. 1936 Β  / 30 Μαΐου 2018 )
 Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 2133.1/39328/2018 

( Φ.Ε.Κ. 1929 Β / 30 Μαΐου 2018 )
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη
και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 54139 ( Φ.Ε.Κ. 1893 Β / 24 Μαΐου 2018 )

Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣβ΄/οικ.39429/ΦΝ 393
( Φ.Ε.Κ. 1893 Β / 24 Μαΐου 2018 )
Τροποποίηση της αριθ. 6686/2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 288/ΓΔβ1
( Φ.Ε.Κ. 1872 Β / 24 Μαΐου 2018 )
 Επιτροπές ελέγχου κτιρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον ελλαδικό χώρο.

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4540 ( Φ.Ε.Κ. 91  Α / 22 Μαΐου 2018 )

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.37858

( Φ.Ε.Κ. 1811 Β / 21 Μαΐου 2018 )
Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Α2β/ Γ.Π.οικ.48427/23-6-2017 (ΦΕΚ Β’ 2162) απόφασης του Υπουργού Υγείας περί καθορισμού κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας, όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017.

  

Νόμος υπ’αριθμ. 4539 ( Φ.Ε.Κ. 89 Α / 18 Μαΐου 2018 )
Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών
και άλλες διατάξεις

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4538
( Φ.Ε.Κ. 85 Α / 16 Μαΐου 2018 )
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών
της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 51483/700/Φ.15
( Φ.Ε.Κ. 1692 Β / 15 Μαΐου 2018 )
 Όροι και προϋποθέσεις για την
καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 7991/158 ( Φ.Ε.Κ. 1687 Β / 15 Μαΐου 2018 )
Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών
περιόδου 2018 - 2019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού. 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4537 ( Φ.Ε.Κ.  84 Α / 15 Μαΐου 2018 )
 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ
για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.

Υ.Α. υπ’αριθμ. 24270/610 ( Φ.Ε.Κ. 1577 B / 8 Μαΐου 2018 )

Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 2252.2.1/30617/18 ( Φ.Ε.Κ. 1540 B / 4 Μαΐου 2018 )
Τροποποίηση - αναπροσαρμογή της αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 απόφασης
«Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου (Β' 718)», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 2252.2.1/26892/17/ 10-04-2017 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β' 1489).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 84675 ( Φ.Ε.Κ. 1510 Β / 2 Μαΐου 2018 )
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421
( Φ.Ε.Κ. 1484 Β / 27 Απριλίου 2018 )
Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

«Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β΄ 34), της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγορι- ών» (Β΄ 61) και της Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/ 9.6.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους» (Β΄ 1798). 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 8200/0-297647
( Φ.Ε.Κ. 1476 Β / 27 Απριλίου 2018 )
Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. απόφ. 2152.20/26047/2018
( Φ.Ε.Κ. 1474 Β / 27 Απριλίου 2018 )
Καθορισμός ύψους τέλους για την έκδοση τροποποιήσεων σε άδειες και ανανεώσεις αδειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.10034/11236/250
( Φ.Ε.Κ. 1454 Β / 26 Απριλίου 2018 )

Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα
Προγράμματα του 
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018.

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4533 ( Φ.Ε.Κ. 75 Α / 27 Απριλίου 2018 )
Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα
της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις. 

 

Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 792/20/20.03.2018 ( Φ.Ε.Κ. 1236 Β / 4 Απριλίου 2018 )
Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ σε αμοιβαιότητα προς τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ έναντι αυτών.

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4532 ( Φ.Ε.Κ. 63 A / 5 Απριλίου 2018 )
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

Αναφέρεται σε θέματα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
καθώς και σε θέματα διαφήμισης.

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4531 ( Φ.Ε.Κ. 62 A / 5 Απριλίου 2018 )
Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας,

ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και
ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

 

Νόμος  υπ’αριθμ. 4530 ( Φ.Ε.Κ. 59 A / 30 Μαρτίου 2018 )

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Το ΜΕΡΟΣ Β΄
περιλαμβάνει τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Κ.Ο.Κ. )

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ.: 82204/9634 ( Φ.Ε.Κ. 981 Β / 20 Μαρτίου 2018 )
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Αυτοκινητοδρόμων και
Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2018.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 7761( Φ.Ε.Κ. 976 Β / 19 Μαρτίου 2018 )
Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένω- σης,
στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής Επικράτειας  

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4528 ( Φ.Ε.Κ. 50 Α / 16 Μαρτίου 2018 )
Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 53 ( Φ.Ε.Κ. 890 Β / 14 Μαρτίου 2018 )
Καθορισμός του περιεχομένου της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και
των οριζομένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό της αμοιβής τους

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ 106336/5102/900

( Φ.Ε.Κ. 868 Β / 12 Μαρτίου 2018 )
Διακοπή επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (Super LeagueFootball League), περιόδου 2017-2018 με άμεση ισχύ από 12/03/2018. 

 

Nόμος υπ’αριθμ.4523 ( Φ.Ε.Κ. 41 Α / 7 Μαρτίου 2018 )
Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152
( Φ.Ε.Κ. 242 Β / 1 Φεβρουαρίου 2018 )
Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) όπως ισχύει. 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4514 ( Φ.Ε.Κ. 14 Α / 30 Ιανουαρίου 2018 )
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 7/2018 ( Φ.Ε.Κ. 12 Α / 29 Ιανουαρίου 2018 )
Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (Εε) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και
τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 3589/Δ9/1/1028 ( Φ.Ε.Κ. 185 Β / 26 Ιανουαρίου 2018 )
Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 29502/85/ 01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β'449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/ 28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β' 2163/ 30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β' 3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2018. 

 

 

Nομος υπ’αριθμ. 4512 ( Φ.Ε.Κ. 5 Α / 17 Ιανουαρίου 2018 )
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ.  5 338 ( Φ.Ε.Κ. 40 Β / 17 Ιανουαρίου 2018 )
Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) «Προστασία των Καταναλωτών»
σε ενιαίο κείμενο». 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 366/138268 ( Φ.Ε.Κ. 4831 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών
του ν. 3955/2011 (Α' 89).
 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 23724 ( Φ.Ε.Κ. 4756 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (ΕΕΔΔ) (Β' 2840).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Δ3(α)/ 91512  ( Φ.Ε.Κ. 25 Β / 15 Ιανουαρίου 2018 )
Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 και άλλες διατάξεις για τα καλλυντικά προϊόντα

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4511 ( Φ.Ε.Κ. 2  Α / 15 Ιανουαρίου 2018 )
Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/ 1991 (Α΄ 11).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Α3/75185/8916 ( Φ.Ε.Κ. 9 Β / 8 Ιανουαρίου 2018 )
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/1106/ΕΕ
της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2016 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1219 ( Φ.Ε.Κ. 4641 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,
τ